T.C.
ARAÇ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İHALE İLANI
 
Formun Üstü
 
İlçemiz Balçıkhisar, Okçular, Karakaya, Deretepe  Köyleri İçme Suyu İnşaatı Yapım ve İçme Suyu Onarım İşleri Birlik İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesi Uyarınca Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
 
 
 
 
 
İhale Kayıt No:
 
1. İdarenin
 
 
a ) Adresi
:
Araç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği/ARAÇ
 
 
b ) Telefon - Faks Numarası
:
0366 362 10 26-0366 362 10 26
 
 
c ) Elektronik Posta Adresi
:
arac.kaymakamligi@icisleri.gov.tr
 
 
 
2. İhale konusu yapım işinin
 
 
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
 İçme Suyu İnşaatı Yapım ve İçme Suyu Onarım İşleri
 
 
b ) Yapılacağı Yer
 
:
Balçıkhisar, Okçular, Karakaya, Deretepe  Köyleri
 
 
c ) İşe Başlama Tarihi
:
 Sözleşmenin yapıldığının tebliği tarihinden itibaren   
 5(beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
 
 
d ) İşin Süresi
:
 Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış ) takvim günüdür.
 
 
 
 
 
 
 
 3. İhalenin
 
a ) Yapılacağı Yer
:
 Araç İlçesi Kaymakamlık Toplantı Salonu
 
b ) Tarihi - Saati
:
 18.04.2017 – 10:00
 
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.    
      b)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
  1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
      c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
           1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      d) K.H.G.B. İhale Yönetmeliğinin 11’nci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
      e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  
      f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.        
g) Şartnamede  belirtilen, yeterlik belgeleri.
      h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
      i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
      j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
      k) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesini sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname   
      l) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname
     m)Ortak girişimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (b), (c), (d), (k) ve (l) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.
     n)İşin Yapımı sırasında veya iş bittikten sonra İdarenin ve  teknik elemanların kontrol yapabilmesi için şantiye sahasına ulaşımda kullanılmak üzere 1 adet binek oto taahhütnamesi.
     o) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.
     ö) Vergi borcu olmadığına dair belge.
4.2.1-İş Deneyim Belgeleri      
      a) Son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kamuya taahhüt edilen, kabul işleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu işe (içmesuyu inşaatı, kapalı sistem sulama ve kanalizasyon tesisi yapımı) ilişkin iş deneyimini gösteren, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
4.2.2- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; İçme Suyu Yapım İşi iş deneyim belgesi,kapalı sistem sulama ve kanalizasyon tesisi yapımı işi  aranacaktır.
4.2.3- İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
İsteklinin aşağıda gösterilen sayı ve nitelikte teknik personeli iş bitimine kadar iş yerinde bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesi vermesi gerekmektedir.
Taahhüt olarak istenen teknik personel:
        Adet                         Meslek Ünvanı                                             Mesleki Özellikleri
           1                       İnşaat  Mühendisi veya Teknikeri                    2 yıl deneyimli
           1                       Elektrik Mühendisi veya Teknikeri                  2 yıl deneyimli
           1                       Harita Teknikeri veya Harita Teknisyeni         2 yıl deneyimli
           1                       HDPE Boru Ustası                                           2 yıl deneyimli
 
4.2.4-Makine ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler:
 İsteklinin aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki yapı aracını inşaat mahallinde bulunduracağına dair yapı araçları taahhütnamesi vermesi gerekmektedir.
       Adet                           Cinsi         :                    
          2                              Kamyon
          2                              Kanal Kazıcı Beko-Loder
          2                              Betoniyer
          2                              Vibratör
          2                               HDPE Alın Kaynak Makinesi
 
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı Araç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve aynı adresten ¨300,00 (ÜçYüz Türk Lirası) bedelle temin edilebilir. (T.Halk Bankası-Araç Şub. Hesap No:16000035)
7. Teklifler ihale saatine kadar Araç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine verilebilecektir.
8. İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (T.Halk Bankası-Araç Şub. Hesap No:16000035)
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.İdaremiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                                                    
                                   Araç Kaymakamlığı
                    Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
 
 
     
 
Formun Altı